top of page

第三屆理監事會名單

理事長   :鄭翠芬
副理事長:郭耀隆、賴鴻文

秘書長   :巫承哲
副祕書長:陳柵君

​第一屆理事長:陳訓徹(106.03~108.03)
第二屆理事長:陳達人(108.03~111.03)

常務理事:彭成康、歐陽賦
理事      :王明暘、沈士哲 、姚忠瑾、洪進昇、郭文宏
               陳芳銘、陳錫根、
曾信順、葉顯堂、廖國秀
常務監事:張耀仁
監事      :于家珩、周旭桓、黃其晟、謝家明
手術共識會執行秘書:周旭桓
​秘書      :徐毓玲、嚴珮華

bottom of page